Synpunkter på verksamheten

I Skollagen 4 kap. 8 § ställs krav på att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt att information om dessa rutiner ska lämnas på lämpligt sätt. Detta är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som enligt Skollagen 4 kap åläggs varje huvudman att kontinuerlig planera och följa upp. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten skall huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Att få ta del av synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen. Om elev eller vårdnadshavare har synpunkter så kan de direkt framföras till skolan eller den det berör. Se nedan för information.

Att få ta del av synpunkter och klagomål på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen.

Berätta gärna för din mentor, undervisande lärare eller annan personal på skolan om vilka synpunkter eller klagomål du vill framföra. Personalen ansvarar för att uppgifterna förs fram till rektor.

Skolans rektor ansvarar sedan för att klagomålet skyndsamt utreds samt att du får återkoppling. Om klagomålet rör rektors tjänsteutövning överförs ärendet direkt till verksamhetschef/huvudman för Donnergymnasiet som ansvarar för utredning.

Du kan ringa, maila eller per post skicka in dina klagomål och synpunkter.

Blankett klagomål Kontakt rektor Kontakt huvudman