Kvalitet

Kvalitetsarbete

Hög kvalitet är mycket viktigt för oss på Donnergymnasiet. Kvalitet anser vi vara när alla i vår skola är delaktiga i verksamheten och når resultat vi alla kan vara stolta över. För att uppnå detta tar rektorn varje år fram en kvalitetsrapport som sammanfattar det gångna verksamhetsåret gällande mål, resultat, analyser och strategier. Med den får vi en tydlig översikt av hur vi arbetar med kvalitet på både skol- och ledningsnivå. Vi kan tydligt se vilka områden vi är starka på, vilka områden som behöver närmare tillsyn och kan på så sätt anpassa våra ansträngningar inför kommande år.

Vi avser att publicera våra kvalitetsrapporter efter varje år då vi ser transparens som en av de viktigaste delarna av vårt kvalitetsarbete

Synpunkter på verksamheten

I Skollagen 4 kap. 8 § ställs krav på att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt att information om dessa rutiner ska lämnas på lämpligt sätt. Varje huvudman beordras enligt Skolagen 4 kap att kontinuerligt planera och följa upp synpunkter och klagomål som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Skulle det vid en uppföljning uppdagas att det finns brister i verksamheten skall huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utvärdera och utveckla både skolan och utbildningen. Både elever eller vårdnadshavare är välkomna att höra av sig.

Om du som elev har några klagomål eller synpunkter kan du ta upp dessa med din mentor, undervisande pedagog eller annan personal på skolan. Personalen ansvarar för att rektorn får ta del av detta. Det går även bra att ringa, maila eller skicka in dina klagomål via post. Rektorn är i sin tur ansvarig för att ärendet utreds enligt rutin och att du sedan får återkoppling. Skulle klagomålet gälla rektorns tjänsteutövning tas ärendet direkt till Donnergymnasiets verksamhetschef som då tar ansvar över utredningen.

Hantering av personuppgifter

Med de digitala tjänster som skolan använder för exempelvis kurs- och lektionsplanering, bedömning och administration är det ofrånkomligt att skolan lagar viss information om våra elever. Informationen består till exempel av namn, personnummer, betyg och mindre medicinsk information (inom ramen för skolans elevhälsoarbete). Vi har stor respekt för informationens sekretess och har tagit fram speciella riktlinjer för att hantera personuppgifterna på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

En skola fri från alkohol, narkotika, doping och tobak

Läs mer om detta i våran Drogpolicy och handlingsplan för läsåret 2o/21.